Scias

Societat Cooperativa d'Instal·lacions Assistencials Sanitàries (SCIAS) és una empresa que proporciona als seus socis unes instal·lacions assistencials sanitàries dignes i els serveis necessaris per al seu funcionament mitjançant una organització de dimensió empresarial idònia i sense ànim de lucre mercantil.

En aquest sentit, SCIAS és la propietària i gestiona l'Hospital de Barcelona

Montepio

El "Montepio d'Assistència Sanitària Col·legial d'Assegurances "Dr. Luis Sans Solà" MPS a Quota Fixa" és una mutualitat exclusiva i obligatòria, des de la seva creació, per als metges accionistes d'Assistència Sanitària i socis d'Autogestió Sanitària.

L'objectiu de l'entitat és oferir als seus socis un seguit de prestacions i ajudes que cobreixin infortunis recollits en els seus estatuts i reglaments.

Les quotes abonades mensualment pels socis donen cobertura als conceptes següents desenvolupats en els estatuts: prestació a la dedicació professional, ajuda a la descendència minusvàlida i prestació per defunció.

El Montepio té, per la seva banda, un soci protector, la pròpia d'Assistència Sanitària que, amb la seva aportació, suporta la prestació anomenada complementària a la dedicació professional, que s'abona als metges de més de 70 anys que han col·laborat activament en l'atenció de tots els assegurats d'Assistència Sanitària que lliurement els han escollit, i que, per raons d'edat, van disminuir l'activitat professional d'una manera progressiva.

Autogestió Sanitària

Autogestió Sanitària, societat cooperativa catalana limitada, és una cooperativa de serveis nascuda el 1978 de la mà d'Assistència Sanitària Col·legial. En són socis, de manera exclusiva i obligatòria, tots els metges accionistes d'Assistència Sanitària Col·legial. Atès el seu caràcter cooperatiu, la seva estructura social està basada en la igualtat de participació dels socis.

Els objectius d'aquesta cooperativa s'emmarquen en la promoció i el desenvolupament del cooperativisme sanitari i els seus valors.

Biopat

BIOPAT és un laboratori de referència orientat a traslladar a l'àmbit assistencial els nous avenços científics i tecnològics en patologia molecular.

Des d'aquest enllaç podrà accedir a la web de BIOPAT.

Fundació Espriu

Amb el patronatge de les cooperatives LAVÍNIA, SCIAS i Autogestió Sanitària, i sota la presidència del Dr. Espriu, l'any 1989 neix la Fundació Espriu.

El seu objectiu és la promoció, la divulgació, el desenvolupament i el coneixement del cooperativisme sanitari, tant a nivell internacional com a tota Espanya. (Fundació Espriu)

Gravida

Gravida Fertilitat Avançada és un centre especialitzat en l'estudi integral de la fertilitat i la reproducció assistida.

Des d'aquest enllaç podrà accedir a la web de Gravida.

Contacte

Assistència Sanitària Col·legial és a la teva disposició, ja sigui mitjançant
el telèfon 93 495 44 61 o a les nostres delegacions.

Veure contactes