Quiero que me informen:


Características de nuestros serviciosHOSPITALIZACIÓN Y CIRUGÍAPÓLIZA DE ACCIDENTES

Pólizas


Mort per Accident

En cas de mort per accident es garanteix:

 • El capital assegurat.
 • La disponibilitat immediata d'una quantitat a compte de fins a 1.800 euros per atendre les despeses de sepeli.
 • Que el cònjuge de l'assegurat mort quedi automàticament assegurat pel mateix capital, fins al proper venciment anual de l'assegurança, i si figurés també com a assegurat en aquesta mateixa assegurança d'accidents, el seu capital garantit seria la suma d'ambdós durant l'esmentat període de temps.

Invalidesa permanent per accident

En cas d'accident s'abonarà la indemnització d'acord amb els casos següents d'invalidesa permanent:

Absoluta

És la irreversible situació física o d'alienació mental greu de l'assegurat determinant de la seva total ineptitud per a l'exercici de qualsevol professió. En cas d'invalidesa permanent absoluta es pagarà íntegrament el capital assegurat.

Parcial

És la irreversible situació física o d'alienació mental de l'assegurat que determina la seva parcial ineptitud per a l'exercici de qualsevol treball o activitat. El grau d'invalidesa es determinarà en percentatges.

Modalitats d'assegurament

La cobertura d'invalidesa permanent absoluta o parcial podrà contractar-se en una de les modalitats d'indemnització següents:

 • Indemnització proporcional.
  La indemnització serà l'import resultant d'aplicar el percentatge corresponent al grau d'invalidesa, absoluta o parcial segons barem.
 • Indemnització progressiva (225% o 350%).
  * La indemnització serà la resultant d'aplicar al capital pactat per invalidesa permanent, els percentatges establerts en el quadre que figura al marge d'acord amb el grau d'invalidesa obtingut.
  * Aquesta modalitat d'assegurament progressiu no s'aplicarà a persones de més de 65 anys ni als sinistres la cobertura dels quals correspongui al Consorci de Compensació d'Assegurances.
Grau Invalidesa % Percentatges aplicables al capital base assegurat
Progressiva 225% Progressiva 350%
De 0 a 25 Sense variació Sense variació
De 26 a 30 35 40
De 31 a 35 45 55
De 36 a 40 55 70
De 41 a 45 65 85
De 46 a 50 75 100
De 51 a 55 90 125
De 56 a 60 105 150
De 61 a 65 120 175
De 66 a 70 135 200
De 71 a 75 150 225
De 76 a 80 165 250
De 81 a 85 180 275
De 86 a 90 195 300
De 91 a 95 210 325
De 96 a 100 225 350

Riscos especials i complementaris

Es podrà contractar la cobertura dels riscos derivats de determinats esports, com també els riscos complementaris de:

 • Doble capital per accident de circulació.
 • Doble capital en cas d'accident a l'estranger.
 • Subvenció d'estudis per a fills menors de 21 anys.

Tramitació de sinistres

En cas que es produeixi un sinistre, s'haurà de comunicar dins del termini màxim de set dies.

Se seguiran les normes de tramitació següents:

Mort per accident

El prenedor de l'assegurança o el beneficiari, si s'escau, hauran de presentar els documents següents:

 • Certificat del metge que ha assistit l'assegurat en el qual es detallen les circumstàncies i causes del decés.
 • Certificat en extracte d'inscripció de defunció en el Registre Civil.
 • Documents que acreditin la personalitat i la condició del beneficiari.
 • Carta d'exempció de l'Impost sobre Successions o de la liquidació, si s'escau.

Invalidesa Permanent per accident

 • En cas d'accident emparat per aquest contracte, l'assegurat haurà d'aportar un certificat mèdic d'invalidesa.
 • Assistència Sanitària Col·legial, d'acord amb l'article 104 de la Llei de Contracte d'Assegurança, determinarà el grau d'invalidesa a la vista del certificat mèdic aportat i notificarà per escrit a l'assegurat la quantia de la indemnització que li correspongui.

Exclusiones de la póliza


Resta exclòs de la cobertura:

 • Els accidents produïts per esvaïments i síncopes, els atacs d'epilèpsia i les seves conseqüències i també les hèrnies i els esforços en general.
 • Les conseqüències purament psíquiques.
 • L'infart de mioca svrdi.
 • Les persones menors de 14 anys i de més de 70 anys.

També resten exclosos, excepte que s'inclogui expressament:

 • Els accidents derivats de conduir motocicletes de cilindrada superior a 50 cc i els esports d'aventura en general.

HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGÍA

 Descargar fichero

PÓLIZA DE ACCIDENTES

 Descargar fichero

Los beneficios de Assistència Sanitària

 • Olvídate de las listas de espera
 • Accede a especialistas y pruebas: medicina general, radiografías, pediatría...
 • Elige entre más de 4.000 médicos propios en Barcelona
 • Servicio de Urgencias domiciliarias las 24 horas
 • Visitas médicas en 24/48 horas
 • Clínica de atención al viajero
 • Atención continuada de traumatología
 • Urgencias pediátricas a domicilio
 • Consulta de embarazos de riesgo
 • Seguimiento del bebé a domicilio

Por qué Assistència

Líder en Catalunya desde hace 50 años.
El índice de fidelidad de nuestros asegurados dobla la media del sector.
Alto nivel de satisfacción de nuestros servicios.

Assistència Sanitària Col·legial és propietat dels metges a través d'una cooperativa sense ànim de lucre, amb l'objectiu principal d'aconseguir un sistema sanitari de medicina social i col·lectiva en llibertat. Per això compta amb la participació dels metges i professionals sanitaris per una banda i, per l'altra, dels seus mateixos assegurats i usuaris. Tots en mútua acceptació, col·lectiva i individualment, desenvolupen un paper fonamental en la gestió i converteixen Assistència Sanitària Col·legial en l\Assegurança Mèdica amb màximes cobertures pels seus assegurats i la millor valorada pels professionals mèdics.

Ver más

Contacto

Assistència Sanitària Col·legial está a tu disposición, ya sea mediante
teléfono 93 495 44 61 o en nuestras delegaciones.

Ver contactos